Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik HS
Kft. székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György u 152. által kezelt World of
Gyms oldalra és annak, Facebook és Instagram oldalán elérhető “JÁTÉKOK!”
bejegyzés (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője (továbbiakban Szervező) HS Kft. székhely: 2100 Gödöllő,
Dózsa György u 152. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak
végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat látja el.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki már betöltötte
a 18. életévét és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, a
World of Gyms oldalán érvényes edzői regisztrációval rendelkezik, és aki a
jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel,
és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele
(továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi
személyek:
· a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói,
· 18 éven aluli személyek.
· Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott
adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása
A Játék ideje alatt a World of Gyms tulajdonában lévő weboldaldalon
(wog24.hu) -edzői regisztráció oldalára érkező és a teljes regisztrációs
folyamatot végrehajtó látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban.
A regisztráció további feltétele az oldalon található ÁSZF szabályzat
elfogadása és a 4-es pontban található részvételi feltételek teljesítése.

3. A Játék:
időtartama: 2022.11.02- 2023.01.15.
sorsolás: 2023.01.16.
Átvétel: házhozszállítás
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének
időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A játékra
jelentkezés beérkezésének időpontjaként a Játék szervere által jelzett
időpont a mérvadó. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után
érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék feltételeit nem teljesítők a
sorsoláson nem vesznek részt.

4. A játék részvételi feltétételei
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik
a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és
maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
A játékban való részvétel feltétele, hogy a World of Gyms weboldalán
(wog24.hu)- teljes edzői profil beregisztrálása megtörténjen
(wog24.hu/edzőknek) és legalább 3 edzés az oldalon keresztül megvalósításra
kerüljön.
A játék sorsolásában azok vehetnek részt, akik az edzői regisztráció 6 lépését
végrehajtották és az oldalon keresztül beérkezett hozzájuk időpontfoglalás a
megadott szolgáltatásukra, amiből legalább 3 db megvalósult.
Minden edzéshez megvásárolt jegyhez/bérlethez számlát állítunk ki, a
játékban résztvevő és a regisztráció során megadott a számlaszám alapján.
-A játékban a fenti feltételeket teljesítő személyek vesznek részt és azok
alapján történik a sorsolás.
A nyeremény átvételéhez nem szükséges a számla bemutatása.

5. Nyeremény és sorsolás
A játékban a 1 db Jabra Elite 65t kerül kisorsolásra, az adott játékban
résztvevő játékosok között. A sorsolás helyszíne: Budapest, Montevideo u.
16/B.
A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt
tartva végezi a Szervező.
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak
alapján nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható
és pénzre át nem váltható.
A játékban a nyertes kisorsolásával egyidőben 3 db tartaléknyertes is
kisorsolása kerül.

6. Nyertes értesítése
A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor a regisztráció során megadott
email címen, 3 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez
továbbá szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám megadása- mely a
regisztráció során kitöltére került, de a nyertes kérheti ennek módosítását.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem
rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, stb.), úgy a nyertes elveszti
a nyereményre való jogosultságát és új, taraléknyertes kap kiértesítést. A
tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre és a
nyertessel megegyező módon, ugyanabban az időben kisorsolásra.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény
juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a
Szervező döntése végleges és nem vitatható.

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A nyereménytárgyakat futárszolgálat szállítja a nyertes megadott címére a
sorsolást követő 60 napon belül. A nyertes Játékosok kötelesek
együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz
eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen
körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a
nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a
Játékosra nézve jogvesztő hatályú. Korlátozottan cselekvőképes nyertes
esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult,
amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben
a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának
kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező
döntése végleges és nem vitatható.

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó
szabályok
Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek
bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli. Ezek az adatok a nyertesek,
pótnyertesek értesítését követően az általuk megküldött, illetve bemutatott
dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Szervező a Játékhoz
kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi
kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott
személyes adatokat kezeli: (játékra jelentkezésnél: név, e-mail cím, nyertesek
esetében: a név, e-mail címen felül lakcím és telefonszám is) A beérkezett
regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást
végző HS Sport Kft. székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György u
152. dolgozza fel. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel tudomásul
veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi
szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 1. az adatszolgáltatás
önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes
hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés
tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes
adatok önkéntes megadásával adja meg, 2. adataik feldolgozását HS Sport
Kft. székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György u 152. a Szervező díjmentesen
felhasználja a regisztráció során megadott Játékosok személyi adatait és
személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása
céljára; 4. a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatok
marketing célokra felhasználásra kerülnek. Az adatok az adattulajdonos
(Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy
részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban
meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés
mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az
adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a
Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok
kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az
adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen
kérhetik a Játék ideje alatt az iroda@wog24.hu e-mail címen, a Játék
befejezését követően a Szervező címére küldött postai levélben (HS Sport
Kft. székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György u 152. vagy e-mailben
az iroda@wog24.hu címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék
időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a
Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv
(1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

9. Egyéb
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék
kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem
a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. A Játékszabály
bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a
Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét
vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott
kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás
kérdésében végleges és az nem vitatható. Szervező fenntartja magának a
jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl.
számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból. A játékban való részvétel érvényességével kapcsolatban, vagy
bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A
Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos
felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség
nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik
személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját
maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete
előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók
használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal
kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét
teljes mértékben kizárnak. Szervező kizárja a felelősségét a Játék
szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a
felelősségét Minden, a Játék szerverét ért külső támadások esetére. Szervező
kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett
késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai
eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek
tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek
helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így
különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy
elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a
gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy
részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi
út kizárt. A Szervező és a Lebonyolítók a nyeremény minősége tekintetében
felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi
keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a
játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb
változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram és a Facebook semmilyen formában
nem támogatja, azzal nem összehozható.

 

A Szervező jelen szabályzatot készítette: Budapest, 2022.11.02.

FatFox Creative Kft. nem szervezője a nyereményjátéknak, felelősséget nem vállal.